I december invigs två nya stationer i Båstads kommun

stationerna1
Skiss av Båstad Station.

Tunneln är genomborrad, rälsen är lagd och planerna för kommunens två nya stationer är i full färd att förverkligas. I Förslöv gjuts just nu en gångbro och i Båstad byggs en helt ny stationsbyggnad. Nu kan man med blotta ögat se att stora saker är på gång på båda sidor om tunneln.

I Båstad har planeringen med centralortens nya stationsområde vid Västkustbanans nya sträckning pågått under en längre tid. Resan till den nya strukturen med stationsnära bostäder och verksamheter har gått via en lång planeringsprocess som omfattat arkitekttävling, planprogram och upprättande av detaljplaner. Startskottet för förverkligandet gick i slutet av 2014 då byggnation av vägen ut till och förbi Båstads nya station och vidare upp till Skummeslöv i Laholms kommun påbörjades. Under kommande månader skall Båstads nya stationsområde ta form och redan nu kan man följa hur den nya stationsbyggnaden växer fram.
– Själva stationsbyggnaden är till det yttre inspirerad av Båstads gamla station och kommer bland annat innehålla en väntsal. Framför byggnaden uppförs ett välkomnande torg och därefter tillkommer busstationer, anslutande parkeringar samt gång- och cykelvägar, berättar Lisa Rönnberg, chef på Samhällsbyggnad, som är det verksamhetsområde som ansvarar för framtagandet av alla de planer som ligger till grund för kommunens samhällsutvecklingsarbete.

För området mitt emot stationen, pågår planeringen för fullt. Den övergripande strukturplanen, som visar gatunät och kvartersstruktur, är precis färdig och i april börjar arbetet med den första detaljplanen som beräknas vara färdig i december. Kring torget planeras en något högre bebyggelse som ska kunna inrymma både verksamheter och bostäder i lägenheter.
– Tanken är att få trygga bostadsområden som attraherar barnfamiljer, med närhet till såväl naturen, tätorten som bra kommunikationer.

stationerna-gångbro
En gångbro över spåren i Förslöv. Illustration av Reinertsen.

I Förslöv byggs en Pågatågsstation som möjliggör för tågpendling söderut. Närmast till hands blir att färdigställa en gångbro över spåren och bygga en gång och cykelväg. Här har kommunen dessutom nyligen köpt in närliggande mark som i framtiden kan komma att bebyggas med bostäder. Ett större verksamhetsområde finns i närheten sedan tidigare.
– Det är viktigt att alla resenärer får ett trevligt första intryck när man stiger av tåget i Båstads kommun. Det ska kännas välkomnande. Vi är övertygade om att områdena kring de nya stationerna kommer att bli mycket eftertraktade, säger Lisa Rönnberg

Den 8 december blir det kunglig invigning med pompa och ståt och på Luciadagen släpps trafiken genom tunneln, för första gången. Mer information finns på: Båstad kommuns webbsida
Följ uppförandet av Båstads nya stationsbyggnad via webbkamera

Planarbete
På planavdelningen görs planer, utredningar och policydokument som berör användningen av mark och vatten i kommunen. Det är dessa dokument som anger kommunens ställningstagande i markanvändningsfrågor vad gäller detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser.

En översiktsplan beskriver i ord och bild en framtida tilltänkt användning av mark- och vattenområden i kommunen. Den ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den redovisar också hur kommunen avser beakta värden av nationellt slag som till exempel riksintressen enligt plan- och bygglagen och miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken så att bland annat miljöproblem förebyggs och hushållning med mark, vatten, energi och råvaror främjas. Till skillnad från detaljplaner eller områdesbestämmelser är översiktsplanen inte juridiskt bindande utan kan ses som kommunens redovisade ställningstagande.

Detaljplaner reglerar markanvändningen mer i detalj och kan omfatta alltifrån någon enstaka fastighet till hela stadsdelar. De visar hur allmänna platser som gatu- och parkmark liksom enskild mark skall användas och utformas. I planen läggs också fast hur markägare avser genomföra planen. Områdesbestämmelser liknar detaljplanebestämmelser men reglerar endast ett begränsat antal frågor utan att ta ställning till markanvändningen i varje detalj.

Fakta om projekt Hallandsås
Vad: Två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås.
Varför: Öka kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme till 24 och fördubbla möjlig godsvikt.
Nuläge: Järnvägsinstallationer pågår.
Byggstart: 1992. Omstart 2003.
Trafikstart: 13 december 2015.
Kostnad: Totalt 10,5 miljarder kronor.
Källa: Trafikverket

1 Comment

  1. Tack för bra artikel om två stationsbyggen i Båstads kommun!
    Informativt och detaljerat. Hoppas på uppföljningar i kommande nummer av Bjäreliv. Önskar även planskiss över områdena för bättre förståelse!
    En detalj: I tidningen står att skissen/ritningen är i skala 1:100. Det gäller originalritningen. P.g.a. förminskningen i tidningen gäller inte detta. En kommentar om det kanske är på plats. Den inritade meterskalan stämmer dock i förhållande till originalskalan.
    Hälsning / Bertil Hedkvist

Kommentarerna är stängda.